Incredimail Backup PRO 4.0

Incredimail Backup PRO 4.0

Koyote Soft – Shareware – Windows
- IncrediMail Backup PRO makes it easy to backup your mail !

- Incredimail Backup PRO can extract your mail from Incredimail in EML format including all attachments (Base 64 attachment reformer). It will be possible to import your incredimail mail in another mail client program.

- This utility will also enable you to restore all mail which you had removed (even completely deleted mail) in Incredimail !

- You will be able to see all the mail of the accounts (Even completely deleted mails) of incredimail, even if those are protected by password !

- You will be able to export address book in csv format (Outlook format compatible).

- You will be able to make ZIP archive of your mail. And will be able to restore them in an account later.

This new version supports incredimail latest version.

Tổng quan

Incredimail Backup PRO là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Koyote Soft.

Phiên bản mới nhất của Incredimail Backup PRO là 4.0, phát hành vào ngày 09/12/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/02/2008.

Incredimail Backup PRO đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Incredimail Backup PRO Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Incredimail Backup PRO!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Koyote Soft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.